# تنهایی_یعنی
روی احســــــاســــــــــم!!!! غبار صد ساله نشسته است خودت را خسته نکن غریبه به این زودی ها پاک نمی شود! دستـــــــان تو هم دیگر فایده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
تنهایی بهتر استخودتی خودتحداقل روحت آسایش بیشتری داردنگرانی کمتری داریو میتوانی برای خودت باشیهیچ کس دیگر به با هم بودن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
به جـــای ساعت … نــوار سیـــاهی … به مچ دســـتم  بستـــم … زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد … و … مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــدبـــرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید