# تنهایی_یعنی
زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــدبـــرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید