# بنابراین_هر_موقع_که_برخورد_کوچکی_به_وجود_می_آید،_چ