# آتش_آن_می_تواندخیلی_از_چیزها_را_احاطه_کند_و_سبب_وی