به خودش زحمت نمیدهد یک نفر را کشف کند ،

زیبایی هایش را بیرون بکشد ،

تلخی هایش را صبر کند ...

آدمهای امروز،

دوستی های  کنسروی می خواهند !

یک کنسرو که درش را بـاز کنند ؛

بعد ...یک نفر،

شیرین و مهربان،

از تویش بپرد بیرون !

و هی لبخند بزند

و بگوید :" حق بـا توست " ...

/ 0 نظر / 7 بازدید