تنهــــایــی یعـــنی:

ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،

و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،

کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"


 

/ 0 نظر / 7 بازدید