بــالاخـره یـاد می گیــری

که رابطـه یـعنی بـازی و اگــر بــازیگـری نکنــی، می بـــازی... !!

یــــاد می گـیـــری ..

کــه خودت رو دریـغ کنـی تـا همیـشه عـزیـز بمـونـی...

که بـاید صورت مسئله ای پر ابهـام باشی، نـه یک جوابِ کوتـاه و سـاده...!!

کـه وقتـی بـاد می آید بـاید کـلاه خـودتُ سـفت بچسبـی....

"" بـالاخـره یـه روزی می فهمی در انتهای همه گپ زدن هـای دوستانه، باز هم تنهـایی...!! ""

و ایـن همـون لحظه ایـه کـه همه چیـز رو بی چون و چـرا می پـذیری

بــا لبخنـدی کـه دیگـه خـودت هـم معنـیش را نمـی دونـی !!


/ 0 نظر / 14 بازدید