به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …


/ 2 نظر / 10 بازدید
میلاد

[گل] ''پیمانه آدم ها که بیاید دستت، آنوقت می توانی همیشه تشنه شان نگه داری ... ... ''آدم نمی‌شوم! این روزها آدم بودن خریدار ندارد، دوست دارم حوا باشم و اغفال کنم!

میلاد

[گل] اولدوز گلیب آی اولماز بهار گلیب یای اولماز مهربانلار ایچینده هچ کیم سنه تای اولماز...