کسب درآمد" 

یادش ستاره دنباله داری است که

آسمان را بین من و تنهایی قسمت می کند

اخرین مطالب