کسب درآمد"بهانه نوازش هایت

 موهایم را کوتاه میکنم

 

تا نگیرد بهانه نوازش هایت را

کاش میشد

 

صدا هارو هم کنار عکساشون

 

قاب کرد رو دیوار

دلم بهانه میخواهد برای زندگی

 

مثل یک بوسه عاشقانه

 

که یادم آورد هوز زنده ام

دور گردنش شال پیچیدند

 

و سرش کلاه گذاشتند ورفتند

 

کسی نفهمید همین محبت ها

 

آدم برفی را آب کرد

 

 
اخرین مطالب