کسب درآمد" 

ما باید از این چوب کبریت کوچک درسی بیاموزیم.

همگی ما همچون چوب کبریت دارای سری هستیم، اما بر خلاف چوب کبریت، دارای مغز

و

خرد هم هستیم.

عقل و منطق دراین است که بدون تفکر و نسنجیده، عکس العمل نشان ندهیم.

برای کاهش استرس و تنش، به کارگیری این شیوه بسیار مهم و حائز اهمیت است
اخرین مطالب