کسب درآمد" 

ما باید از این چوب کبریت کوچک درسی بیاموزیم.

همگی ما همچون چوب کبریت دارای سری هستیم، اما بر خلاف چوب کبریت، دارای مغز

و

خرد هم هستیم.

عقل و منطق دراین است که بدون تفکر و نسنجیده، عکس العمل نشان ندهیم.

برای کاهش استرس و تنش، به کارگیری این شیوه بسیار مهم و حائز اهمیت است

 

چوب کبریت سر دارد، اما مغز ندارد.

بنابراین هر موقع که برخورد کوچکی به وجود می آید، چوب کبریت به سرعت مشتعل

و

شعله ور می شود.

اثرات این شعله ور شدن می تواند ویران کننده و مخرب باشد.

آتش آن می تواندخیلی از چیزها را احاطه کند و سبب ویرانی و تباهی می شود.
اخرین مطالب